پیروزی تاریخی گابریل بوریچ ،نامزد چپگرا درانتخابات ریاست جمهوری شیلی! – تهیه کننده: عارفه ورحمت ایماق.

پیروزی تاریخی گابریل بوریچ

عدالت اجتماعی، بر بربریت، وفاشیسم در شیلی پیروز گردید.

… پایان سلطه ویرانگر بیش از 40 ساله نیو لیبرالیسم، فاشیسم دوران دیکتاتوری جنرال پینوشه در شیلی – غرب امریکای جنوبی:

 بر مبنای آمار منتشره توسط مقا مات انتخاباتی شیلی در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امروز شیلی، گابریل بوریچ ، رهبر سابق جنبش دانش جویی، نامزد جبهه چپ،حوزه کاست، نامزد راست افراطی حزب جمهوری خواه، طرفدار سر سخت اجرای قوانین نئو لیبرالیسم، فاشیسم را با بدست آوردن 56 درصد  در مقایسه به 44 در صد آرا, شکست تاریخی داد. حزب کمونیست شیلی نیز  شامل جبهه چپ از گابریل بوریک، در این پیروزی حمایت نمود. 

اتحاد نیرو های راستی شیلی – حوزه کاست انتخابات را تا آخرین روز ها به یک جنگ صلیبی ضد کمونیستی تبدیل نموده، بر مبنای باورهای انجیلی نیرو های راست افراطی، مانند اسلام بنیاد گرا حفظ “حق مالکیت خصوصی بر وسایل تولید را مقدس” میدانست. بنیان، واصرار کمپاین او جزمیات نئو لیبرالی را به جوهر ملی تزلزل ناپذیر، در قلب انگیزه های ضد عدالتخواهی و دمو کراتیک به نفع توده ها،در شیلی بر جسته می ساخت.

بلی دوستان ورفقا! این درهر کشوری، مانند، افغانستان،ایران،و…. میتواند انجام شود، بشرط اینکه نیرو های چپ متحدانه، ودریک پلاتفورم مشترک نجات بخش متحد شوند.

 همانطوریکه اکثرا آگاهی دارند، دیکتاتوری فاشیستی در این کشور امریکای جنوبی، با سرنگونی دولت سوسیالیست هالنده، درسال 1973 به حمایت امپر یالیسم امریکا بنیان گذاشته شد، و کار گران وزحمتکشان، نیرو های چپ در آن کشور در طی این قریب به نیم قرن،هیچگاه از مبارزه رادیکال شان بر علیه دیکتاتوری خونین پینوشه،و میراث بران آن دست بر دار نشده، به مبارزه شان ادامه دادند.

بدون شک، گابریل بوریچ نامزد هنجار گرای چپ میانه نیست. او که اکنون 35 سال دارد، فعالیت های سیاسی خودرا از سال 2011، زمانیکه 25 سال داشتبه عنوان رهبر دانشجویی، آغاز کرد، واز آن زمان تا اکنون تصویر خویش را بمثابه یک انقلابی، ضد نئو لیبرالیسم، ضد فاشیسم، طرفدار عدالت اجتماعی، تو ضیع عادلانه ثروتها در میان فقرا وزحمتکشان، ضد موسسات تحصیلی خصوصی، ویژه قوانین ریاضتی ضد ملی، نیئو لیبرالی حفظ نموده، و اکنون  بی شک که توسط زحمتکشان وفقرا آنکشور، با وجود موانع  بزرگ،وسر سخت که از طرف دولت دست راستی کنونی، طرفدار کاندید دست راستی افراطی، بحیث نامزد متخب ریاست جمهوری آینده شیلی انتخاب گردید.

جوانان عزیز، رفقا!ً این یک تجربه تاریخی دیگری برای شما است، وشما هم میتوانید به چنین اقدام مبادرت ورزیده، ودر فرجام پیروز شوید.

کلام پایانی: این پیروزی تاریخی را به مردم شیلی، بومیان آنکشور که بصورت وحشیانه، ونژاد پرستانه به حایشه رانده شده بودند، کار گران، وزحمتکشان شیلی، ، که طی قریب به نیم قرن جانهای شانرا از دست داند، ورنجهای بیکران را متحمل گردیدند، از صمیم قلب تبریک میگویییم. و آرزو داریم رئیس جمهور آینده منتخب شیلی به تعهدات و ماموریت های بعدی در برابر مردم شیلی وفا دار باقی بماند.

(1) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4519166541528180&id=100003046362918

تهیه کننده: عارفه ورحمت ایماق.

19 دسامبر /  28 قوس / آذر1400