خدمات صحى آيينه ی فرهنگ و طرز نگرش يك جامعه است(بخش دوم) : دوکتور نبیل پاکطین

تبعيض- عرضه وخدمات صحى چيست؟  نتايج عمل هاى جراحى قلبى در نزد خانم ها به مقايسه مردان نسبتاً ناگوارتر است . تحقيقی كه توسط كالج قلبى امريكا در نزد خانم هاىی كه زير عمل جراحى قلبى رفته اند و در ژورنال ” دوران “ به نشر رسيده است، حاكى از آنست كه بمقايسه مردان،  خانم ها زمانى مورد عمل جراحى قلبى واقع مى شوند كه، اعراض و علايم شان خيلى پيشرفته شود. مراقبت را كه در نتيجه اخذ مى كنند از نظر كيفيت خيلى پايين بوده و بعد از عمل جراحى از كيفيت پايينتر زندگى برخوردار مى باشند.

اكنون ثابت شده است كه خانم ها ب مقايسه مردان دير تر مورد عمل جراحى قلبى قرار مى گيرند و از تبعات نه چندان خوب برخوردار مى شوند. عمدتاً اين بخاطريست كه خانم ها بمقايسه مردان به مراجع صحى  ديرتر راجع شده   يا اصلاً ارسال نمى شوند. تمام اين تعلل ها ناشى از آنست كه مشكلات خانم ها در وهله هاى نخست مورد شناسايى قرار نگرفته و يا ريسك شان درست درك نمى شود. در تداوى شان محافظه كارى شده و مورد تبعيض رجعت دهى به مراكز صحى براى  عرضه خدمات صحى قرار مى گيرند. 

رگهاى قلب خانم ها معمولاً كوچكتر است كه در آزمايش هاى تصويرى ( ايميجنگ) بندش هاى آن درست بملاحظه نميرسند. اين چالش تا كه باعث پيشرفت شديد بيمارى در نزد شان نشوند در ابتداء از مراقبت هاى  بايسته باز ميمانند. اين همه بخاطرى واقع مى شوند كه خانم ها به مقايسه مردان ( در کشور های فقیر، از جمله افغانستان) كمتر و يا دير تر به مراجع صحى راجع مى شوند. 

هرچند هنوز هم درد هاى قفسه سينه از جمله ی عوارض و نشانه های معمول است، اما اغلباً خانم ها با اعراض توامى نفس تنگى، دل بدى، تكان قلب، درد هاى شكم و غش هاى ناموجه به مراكز صحى مراجعه مى كنند. نبايد از اين اعراض منحيث گمانه زنی هاى بيمارى هاى قلبى چشم پوشى كرد. در  صورت بودن اين اعراض بايد كه بيمارى هاى قلبى عروقى در نزد خانم ها جستجو گردد. 

در تحقيقات كالج قلبى آمريكا نشان داده شده است كه تبعيض جنسيتى براى خانم ها در رويكرد هاى علوم مبانى و كلينيكى نيز وجود دارند. خانم ها در نهايت با بيمارى هاى پيشرفته قلبى وعايى از خاطرى تشخيص مى شوند كه كمتر مورد مراقبت ها قرار گرفته و به متخصصين قلبى راجع نمى شوند. 

تبعيضات جنسيتى در يك اجتماع به گونه گسترده در تظاهرات كلينيكى بيماران پديدار مى گردد و يا به عباره ديگر؛ اگر در مورد يك بيمار خانم تبعيض عرضه خدمات صحى ولو به گونه ناخودآگاه واقع مى شود بيانگر يك جامعه تبعيض آميز جنسيتى است. 

بايد فراموش نكنيم كه زن خودش يك مراقبت كننده فدا كار جامعه و خانواده هاست كه اول براى ديگران و بعد خودش تلاش مى ورزد. پس آنچه را كه ما امروز منحيث المجموع در ميدان طبابت و صحت مى بينيم، بازتابگر نورم هاى فرهنگى و اجتماعى است و بس. 

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.