استاد سید باقر محسنی ؛ چند ساعت قبل از بند طالبان رها گردید .

https://www.facebook.com/watch?v=1152967145510901

استاد باقر از تمام هموطنان پساسگزاری نمود ؛ لینک بالا را فشار بدهید و بشنوید.

تصویر پس از رهایی وی در منزلش

سرانجام با همت یاران همدل در فضای قدرتمند مجازی بزرگمرد میدان مبارزه استاد سید محمد باقر محسنی از چنگال طالبان رهایی یافت، تبریک به یکایک شماعزیزان با اراده …پانوشت :تصویر استاد سید باقر محسنی پس از آزادی. خداراشکر