گل تپه ( گل غندی ) نوشتهء صادق حیدری

 نام زيبا گل تپه كهن  (گل غندی ) درسال ١٣٢٤ توسط سيدبهاء الدين بهائی جان شاعرپشتو به گل غندی تبديل گرديد.

گل تپه درغرب شهرچاريكارپروان قراردارد.

 این تپه  بیش ازصدها است که محل تفریح شهر چاریکار وولایت های هم‌ جواربوده است ومعمولا در روز١٢ ماه حمل هرسال جشن گل (ارغوان زار) برگزارمیگردد سمت غرب شهرچاریکار پروان ذریعه کوه هااحاطه شده که دردامنه کوه تپه طبیعی وزیبای خاکی باداشتن درخت های گل ارغوان آنهم به شکل طبیعی وجودداشته که به زیبایی این تپه افزوده وتوجه عام وخاص رابه خودجلب میکند. میرحبیب الله خان پدرشاه امان الله خان بخاطربازدید ازجریان کارفابریکه برق جبل السراج  این منظره رادیدبسیارخوشش آمد وی  هدایت دادتایک سرک ابتدایی درین محل احداث نمایند درسال ۱۳۲۴خ اولین بارشاروال انتخابی مرحوم میرعلم خان به صفت شاروال(رئیس بلدیه)که  ازطرف مردم برای ۴ سال تعین گردیده بوداین شخص دارای شخصیت عالی وابتکاری بودعلاقه خاص برای زیبایی شهرومنطقه داشت عملا دست بکارشده درقدم اول دوکاریزبنام جنگل بالا،پایین حفرنمود

که دربالا سرآن چنارقرارداردکه این چنارامروز هم دیده میشودکاریزفعلا معلوم نیست زمانیکه درکاریزآب جاری شد قسمت تپه هموارکاری وسرسبزگردید در دوره ۴ساله میرعلم خان این تپه اززیبایی خاص برخوردارگردید که همه ساله درفصل بهارتوجه مردم رابه خودجلب میکرد ومردم برای ساعت تیری وتبدیل هوابه این تپه می آیند دریکی ازروزهای میله سال نودرین تپه درحالیکه تعدادزیادی ازشاعران دورهم جمع بودند (بهایی جان)شاعرزبان پشتو به اتفاق سایرین این تپه بابنام (گل غوندی ) نام گذاشت که ازهمان سال به بعد به تپه گلغندی مسمی است که گل غوندی یک کلمه پشتواست (تپه گل) رامعنی میدهـدکه ازسال ۱۳۲۷ خ  تاحال بدین نام مسمی است .درسال ۱۳۲۸ خ  درزمان ریاست بلدیه میرعبدالکریم معقول کارتپه گلغندی انکشاف داده شدچارتپه دیگرهموارکاری گردیددرخت های زمینی ناجو،گل های مرسل درین تپه غرس گردید.

تعمیرکوچک برای مهمان های بنام قهوه خانه ساخته شدکه تپه گلغندی بعد ازاین اهمیت بزرگ تفریخی پیداکرد.درزمان حکومت داودخان ازطرف شخص داودخان درمورد بازسازی این تپه توجه صورت گرفت وداودخان گفته بودکه یک مقدارمفاد فابریکه نساجی گلبهارجهت زیبایی تپه گلغندی مصرف شودولی این کار جامه عمل نپوشد.فعلا درتپه گلغندی ازدرخت های زردالووناجوهااثری نیست وخراب شده است .

درزمان که ضراراحمد مقبل والی پروان یکباردیگر به این تپه توجه صورت گرفت. صفه ها،سایه بان هابه آن اعمارگردیده وصالون عصری وبزرگ برای مهمانان عالی رتبه باتشناب های عصری درین تپه ساخته شده است وسرک این تپه قیرریزی وپخته شده است که برای کسانیکه در فصل بهارموقع گل ارغوان به این تپه میاید مشکلات نبینند.تپه هایی که درمنتهاالیه غربی شهرچاریکارودردامنه رشته کوه های هندوکش(کوه غوربند)بافرازوفرودوخم وپیچ های خوشبوازعطرارغوان وچشمه سارانِ زلال،گلها ی یاسمن،نرگس وگلاب ودرختانِ زینتی همیشه بهارچون کاج وناژو ودرختانِ لرزنده بید ویگان یگان چنارمگریک چنارِ بسیار بزرگ. انگارکه خداوند شهکار زیبایی رااز گِل وسنگ و آبُ نبات توام با هوای خوشگوار درین گوشه یی اززمین،آیتی آفریده است

 میله گل ارغوان درتپه گلغندی : درغرب مرکز چاریکارکه به مسافه ۵ – ۷ دامنه گل های زیبا طبیعت خودرویه وصحرایی بوده.که فعلابه درخت هابزرگ مبدل گردیده است. درروزهای جمعه وتعطیلی مردم باذوق وعلاقه خاص درآنجا رفته روزها خوشی رابا فامیل هاشان درکنار گلهای ارغوان وسایه درختان سپری مینمایند.گل ارغوان ازدامنه کوه گلغندی تا  تپه زیباهوفیان شریف ادامه داشه که زیبایی وطراوت آن تمام منطقه راسرسبزشاداب وقشنگ کرده .تپه های زیباهوفیان شریف که درآنجا مقبره یی ازسیدان ومیران چون خواجه میرسعید اغاخواجه خضرحیات – خلیفه میرجان اغا،وسیدجان آغا وسیدجعفرآغاوهمچنان درجای دیگری مقبره یی ازخواجه سبز پوش ولی صاحب وسایرشخصیت های مذهبی قابل احترام درآنجا مدفن اند.

 درمیله ارغوان مردم باغذاهاپخته شده آمده درزیردرختان جای برای نشستن تدارک دیده بافامیلهای شان روزخوش راسپری مینماینداطفال باوالدین شان باروحیه آرام واحساس خوشی وشادمانی دربالای سبزه هابه گشت وگزارمصروف میشوند.ازتپه گلغندی تمام شهرچاریکارواطراف آن سرسبزوشاداب بمشاهده میرسد آب وهوای واقعاپاک ونسیم ملایم رابه مشام انسان روح وروان انسان راشادومسرورمیسازد.در فصل بهارکه طبیعت همه زیبایی هارابه انسان خلق کرده احساس راحتی وشادمانی مینمایند.

 درین تپه یکتعداداز دوکانداران ودست فروشان موادخوراکه خودرابرده وباآوازهای گوناگون توجه مردم راباخودجلب مینمایند یکی صدامیکند.شور پنیر،آشاوه پنیر وتازه پنیردیگری صدامیکند.قروت تازه سالنگ وقروت غوربند.ودیگری صدامیکند.که لبلبوشرین که چشک حلال است.ودیگری میگوید.شورنخودمزه داربامرچ ومساله خانگی ودیگری تخم های جوش داده رنگی رابفروش میرساند.

 دیگری بافروش اجناس اطفال ازقبیل غرغرانک وجرنگانه اطفال رامصروف میسازند ودرگوشه وکناراین درختان ارغوان رستورانت های سیارباسماوار،ودرگوشه دیگرماهی تازه وجلبی رنگارنگ بفروش رسانیده میشود.

یکتعدادکبک بازان وکسانیکه مرغهای کلنگی جنگی دارند.نیزبامرغهای خودانجارفته ویکتعدادازجوانانیکه علاقه به بودنه جنگی دارند.

بودنه های شان رادریک جای گوشه جنگ میدهندو در رستورانت های شهروبخصوص کبابی هاودوکان کبابی بنام (عبدلی)که دربین مردم این شهردرسابق ازشهرت خاص برخورداربود.

که حتی جای برای نشستن مشتریان شان دررستورانت شان به مشکل میسرمیبوددرهرگوشه وکناراین شهرآوازموسیقی رنگارنگ بگوش میرسد. گلزمان نیز در وصف میله گل ارغوان سروده یی دارد .

( په گلغندی هی- په گلغندی دارغوان جوړی میلی دی)