لشکرکشی بی پیشینه ی طالبان برشمال : اسماعیل فروغی  

      هجوم هزاران جنگجوی طالب ازچهارسو برپنجشیرواندراب که به بهانه ی سرکوب مقاومتگران صورت گرفته است ، بیشتربه هدف کوچ دادن اجباری مردمان بومی پنجشیرودرنتیجه تصفیه ی قومی درتمام مناطق شمال کشوراست .

      این لشکرکشی فرقه ای که بی تردید به اساس نقشه ی پاکستان براه افتاده است ، اختلافات قومی را درافغانستان بیشتردامن زده وجبهات جنگ را در سراسرکشور گسترده ترخواهد کرد.

     طوری که مردم محل و تصاویر تلویزیونی گواهی می دهند ، درین هجوم و لشکرکشی برپنجشیرواندراب ، نه تنها طالبان افغانی ازجنوب افغانستان بلکه طالبان پاکستانی ازآنسوی مرزدیورند هم که همه همسانِ هم موهای کشال و ریش های دراز دارند ، شرکت دارند – کسانی که قبلاً دراردوی طالبان شامل نبوده اند.

     ازقرارمعلوم ، سازمان جهنمی (آی.اس.آی ) که درایجاد وتشکیل این لشکرمهاجم نقش خاص و تعین کننده دارد ، قصد دارد آن رادرتمام ولایات شمال افغانستان زیرنام لشکر بدری ، داعش خراسان وغیره توسعه وتقویت ببخشد . پاکستان میخواهد مطابق نسخه ی قدیمی انگلیسی- نادرخانی یعنی استفاده از قبایل برای سرکوب مخالفان ، هم اختلافات ودشمنی قومی را بیشتردامن بزند وهم باشنده گان بومی مناطق مختلف افغانستان را مجبور به کوچ اجباری کرده ، سرزمین های آنان را به گروه های جنگجویی که ازجنوب افغانستان و وزیرستان شمالی وجنوبی برای سرکوب وقلع و قمع گردآورده اند ، هدیه بدهد.

      انتقال هزاران جنگجوی طالب ازجنوب افغانستان و وزیرستان پاکستان به قصد ایجاد مراکز نظامی بزرگ درسطح قول اردودرپنجشیر، درتخار و بسیاری نقاط دیگردرشمال کشور که اسکان دایمی جنگجویان و خانواده هایشان را درپی خواهد داشت ، هیچ معنا و تفسیری بجز کوچ دادن اجباری وتصفیه ی قومی نمی‌تواند داشته باشد. دستگیری های گروه گروه اهالی منطقه بمنظورایجادترس و رعب ، به وضاحت نشان می‌دهد که طالبان نه تنها با مقاومتگران پنجشیرواندراب بلکه با تمام مردم عوام پنجشیر، اندراب ، بغلان،  تخار ، جوزجان ، بلخ ، سمنگان ، فاریاب ، سرپل ، بامیان ،دایکندی و دیگرولایات شمالی و مرکزی افغانستان ، درجنگ استند. آنان قصد دارند مطابق نقشه ی ” آی اس آی ” و ” سی آی ای”  جنگ را به شمال وبعداً به آسیای میانه انتقال داده ، کوچ های اجباری و تصفیه های قومی درشمال و مناطق مرکزی افغانستان را یکی پی دیگر سروسامان ببخشند.

     اینکه آیا طالبان می توانند این اهداف شوم و خطرناک حامیان پاکستانی شان را تحقق ببخشند ، شک و تردید وجود دارد . قدرتهای منطقه ای و مردم افغانستان هرگز به آنان اجازه نخواهند داد تا تمام مردمان بومی را ازمناطق شان رانده و یک گروه بنیادگرای بدوی و تروریست را بجای آنان مسکن گزین نمایند.

      به باورناظرانِ اوضاع افغانستان ، کوچ دادن های اجباری و تصفیه های قومی ، شورش ها و قیام های ملی و مردمی را درپی خواهد داشت . دیر یا زود ، زنان ، مردان ، جوانان و کهنسالانِ مناطق تحت اشغال درشمال ومرکزافغانستان ، همه بپاخواهند خاست وطالبان را به خاستگاه اصلی شان ـ وزیرستان پاکستان خواهند فرستاد .                                                                                                     فروغی