یکصدوده پند از لقمان حکیم بر فرزندانش : داکتر رخسار حکیمی

1- فرزندم هیچکس و هیچ چیز را با خداوند شریک مکن!

2- با پدر و مادرت بهترین رفتار را داشته باش!

3- بدان که هیچ چیز از خداوند پنهان نمی ماند!

4- نماز را آنگونه که شایسته است بپا دار!

5- اندرز و نصیحت دیگران را فراموش مکن!

6- در مقابل پیش آمد ها شکیبا باش !

7- از مردم روی مگردان و با آنها بی اعتنا مباش!

8- با غرور و تکبر با دیگران رفتار مکن!

9- در راه رفتن میانه رو باش!

10- بر سر دیگران فریاد مکش و آرام سخن بگو!

11- از طریق اسماء و صفات خداوند او را بخوبی بشناس!

12- به آنچه دیگران را اندرز می دهی خود پیشتر عمل کن!

13- سخن به اندازه بگو!

14- حق دیگران را به خوبی اداء کن!

15- راز و اسرارت را نزد خود نگه دار!

16- به هنگام سختی دوست را آزمایش کن!

17- با سود و زیان دوست را امتحان کن!

18- با بدان و جاهلان همنشینی مکن!

19- با اندیشمندان و عالمان همراه باش!

20- در کسب و کار نیک جدّی باش!

21- بر کوتاه فکران و ضعیفان اعتماد مکن!

22- با عاقلان ایماندار مدام مشورت کن!

23- سخن سنجیدۀ همراه با دلیل را بیان کن!

24- روزهای جوانی را غنیمت بدان!

25- هم مرد دنیا و هم مرد آخرت باش!

26- یاران و آشنایان را احترام کن!

27- با دوست و دشمن خوش اخلاق باش!

28- وجود پدر و مادر را غنیمت بشمار!

29- معلم و استاد را همچون پدر و مادر دوست بدار!

30- کمتر از درآمدی که داری خرج کن!

31- در همۀ امور میانه رو باش!

32- گذشت و جوانمردی را پیشه کن!

33- هر چه که می توانی با مهمان مهربان باش!

34- در مجالس و معابر چشم و زبان را از گناه باز دار!

35- بهداشت و نظافت را هیچگاه فراموش مکن!

36- هیچگاه دوستان و هم کیشان خود را ترک مکن!

37- فرزندانت را دانش و دینداری بیاموز!

38- سوارکاری و تیراندازی و … را فراگیر!

39- در هر کاری از دست و پای راست آغاز کن!

40- با هر کس به اندازۀ درک او سخن بگو!

41- به هنگام سخن متین و آرام باش!

42- به کم گفتن و کم خوردن و کم خوابیدن خود را عادت بده!

43- آنچه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند!

44- هر کاری را با آگاهی و استادی انجام بده!

45- نا آموخته استادی مکن!

46- با ضعیفان و کودکان سرّ خود را در میان نگذار!

47- چشم به راه کمک و یاری دیگران مباش!

48- از بدان انتظار مردانگی و نیکی نداشته باش!

49- هیچ کاری را پیش از اندیشه و تدبر انجام مده!

50- کار ناکرده را کرده خود مدان!

51- کار امروز را به فردا مینداز!

52- با بزرگتر از خود مزاح مکن!

53- با بزرگان سخن طولانی مگو!

54- کاری مکن که جاهلان با تو جرأت گستاخی پیدا کنند!

55- محتاجان را از مال خود محروم مگردان!

56- دعوا و دشمنی گذشته را دوباره زنده مکن!

57- کار خوب دیگران را کار خود نشان مده!

58- مال و ثروت خود را به دوست و دشمن نشان مده!

59- با خویشاوندان قطع خویشاوندی مکن!

60- هیچگاه پاکان و پرهیزکاران را غیبت مکن!

61- خود خواه و متکبر مباش!

62- در حضور ایستادگان منشین!

63- در حضور دیگران دندان پاک مکن!

64- با صدای بلند آب دهان و بینی را پاک مکن!

65- به هنگام خمیازه دست بر دهان خویش بگذار!

66- حالت خستگی را در حضور دیگران ظاهر مکن!

67- در مجالس انگشت در بینی مینداز!

68- کلام جدی را با مزاح آمیخته مکن!

69- هیچکس را پیش دیگران خجل و رسوا مکن!

70- با چشم و ابرو با دیگران سخن مگو!

71- سخن گفته شده را تکرار مکن!

72- از شوخی و مزاح خود کمتر کن!

73- از خود و خویشاوندان نزد دیگران تعریف مکن!

74- از پوشیدن لباس و آرایش زنان پرهیز کن!

75- از خواسته های نابجای زن و فرزندان پیروی مکن!

76- حرمت هر کس را در حد خود نگه دار!

77- در بد کاری با اقوام و دوستان همکاری مکن!

78- از مردگان به نیکی یاد کن!

79- از خصومت و جنگ افروزی جدّأ پرهیز کن!

80- با چشم احترام به کار دیگران نگاه کن!

81- نان خود را بر سفره ی دیگران مخور!

82- در هیچ کاری شتاب مکن!

83- برای جمع آوری بیش از حد مال و ثروت حرص مخور!

84- به هنگام خشم شکیبا باش و سخن سنجیده بگو!

85- از پیش دیگران غذا و میوه بر مدار!

86- در راه رفتن از بزرگان پیشی مگیر!

87- سخن و کلام دیگران را قطع مکن!

88- به هنگام راه رفتن جز به ضرورت چپ و راست خود را نگاه مکن!

89- در حضور مهمان بر کسی خشم مگیر!

90- مهمان را به هیچ کاری دستور مده!

91- با دیوانه و مست سخن مگو!

92- برای کسب سود و دوری از زیان آبروی خود را مریز!

93- در کار دیگران کنجکاوی و جاسوسی مکن!

94- در اصلاح میان مردم هیچ گاه کوتاهی مکن!

95- ادب و تواضع را هیچ گاه فراموش مکن!

96- با خداوند صادق و با مردم با انصاف باش!

97- بر آرزو ها و خواسته های خود غالب باش!

98- خدمتکاری بزرگان و همکاری با مستمندان را فراموش مکن!

99- با بزرگان با ادب و با کودکان مهربان باش!

100- با دشمنان مدارا کن و در مقابل جاهلان خاموش باش!

101- در مال و مقام دیگران طمع مکن!

102- از رفت و آمد و مال و مرام و مسلک خویش کمتر بگو!

103- بجز خداوند هیچ کس را فرمانروا و فریادرس خویش مشمار!

104- عمر و روزی با حساب و کتاب است، پس مترس و طمع مکن!

105- عمر را برای عمل و عبادت و پاکی و پرهیزکاری غنیمت بدان!

106- اگر بهشت را می طلبی از فساد و ستم و گردن کشی پرهیز کن!

107- سرچشمه ی زشتی ها را دنیا پرستی و مستی و نادانی بدان!

108- بجز در حق و راستی بندگان خدا را بندگی و فرمانبری مکن!

109- خود را با ستم سلاطین شریک مگردان!

110- دنیای دیگر را به دست فراموشی مسپار!

اگر آموزنده است شریک سازید.