ای عید میا ؛ کشورما غمگین است : شعر از هنوفر

برو اي عيــد ميـا كشور ما  غمگـين است

سوگوار شهر ز كشتار بخــون رنگين است

اندراب نالـه ز بلخــاب كشــد  تا پنجشيـر

درد اينـملت زخمي شده بي تسكين است

ريش چرب موي كشال جهل شرارت دارد

نه ترحم به گرسنه نه غمى مسكين است

مستي و سـاز و طرب مسكن ارباب جهاد

جــرم دزدان فراري به يقين سنگين است

عيد خونريزي طالب بود اين خطه ى درد

قتل هــا رســم نوين تازه ترين آئين است

خلــق در مانده  پريشان و حزين مي نالند

تلخكام اند  همه  عيد كجــا شيرين  است 

توده  قــرباني  دستــان  سيــاه  كار  شـده

قلــم هر  آنچه نويسد به غني نفرين است

٨ جولاي ۲۰۲۲

    هنوفر