گرامیداشت از مبارزین آزادی خواه سید محمد اسماعیل بلخی ؛ استاد امان الله موحدی: در لینک برنامه را با صدای نصیر موحدی؛ استماع بدارید

https://www.facebook.com/watch/?v=527736502465354