آتگه مینینگ عسکرلر : نوشتهء داکتر فیض الله ایماق

https://www.youtube.com/watch?v=yLRqOwi7iOw
تانگری آ تینی آ یتیب، چاریارباصف

اولیا لر نی آیتیب.

دوست عسکرلر، دوست قاچمنگلر

خفه بولمنگ کوپ ییغله منگ، ازلده قسمتده باردور

شاهیمردان شاه صفه *** شاهلر کیلیب اوینه سین

اوریشگه کیتگنلرنی *** شاهیمردان قولله سین

دوست عسکر لر *** دوست قاچمنگ لر

خفه بولمنگ کوپ ییغله منگ، ازلده قسمتده باردور

شو کورینگن قاره یاغاچ *** «محمد امین» بیک نی باغیدور

اورته سیدن آققن سای *** دشمن لرنینگ قانی دور

دوست عسکرلر *** دوست قاچمنگلر

خفه بولمنگ کوپ ییغله منگ، ازلده قسمتده بار دور

بو جایلرده کیم یاتگن *** عسکر باله لر یاتگن

بغرینی تاشگه بیریب ***عرضین الله گه آیتگن

دوست عسکرلر *** دوست قاچمنگلر

خفه بولمنگ کوپ ییغله منگ، ازلده قسمتده بار دور

تخته کوپریک اوستیدن *** ”قل خواجه مت“اوتینگ- می؟

سین بیگم نی اولدیریب *** مرادینگگه ی یتینگ – می؟

دوست عسکرلر *** دوست قاچمنگلر

خفه بولمنگ کوپ ییغله منگ ،ازلده قسمتده بار دور

بیگیمیز باتور- باتور *** اطلس کورپه ده یاتور

دشمنلرنی کورگنده *** مثل ایلاندیک چاپور

دوست عسکرلر *** دوست قاچمنگل

خفه بولمنگ کوپ ییغله منگ، ازلده قسمتده بار دور

بو تاغلر بلند تاغلر *** قاریاغسه کمر باغلر

غریب اولسه کیم ییغلر*** غریبگه غریب ییغلر

دوست عسکرلر *** دوست قاچمنگلر

خفه بولمنگ کوپ ییغله منگ ،ازلده قسمتده بار دور

بو قوشیق تورکستان زمینی چار روسیه عسکرلری باسیب آلگن چاغیده،اولر ظلمیدن جبر کورگن عادی خلق تمانیدن بیتیلگن.

بو قوشیقنی مین «ایماق» ۱۹۶۶ میلادی ییلده اندخوی شهریده استقامت قیلووچی ابو مسلم خراسانی لیسه سی تحویلداری عبدالعزیز دن یازیب آلگن ایدیم.