ملک ستیز کیست ؟ : محمد عمرهژیر

دکترملک ستیز  فرزند امیرمحمدخان خوشیوال در 2 ماه می سال 1964 درولایت خوست افغانستان دیده به جهان گشود. ابتدائی را در مکتب عبدالعی مستغنی شهر کابل و دوره متوسطه و لیسه را در لیسه عالی حبیبه به انجام رسانیده است .

بعداٌ دررشته حقوق ومناسبات بینالمللی در  دانشگاه روابط بینالملل مسکو  درسطح ماستری علوم درس خواند وبعد ازمهاجرت  به کشور  دنمارک برای  دوسال درمرکز  مطالعات  ستراتیژک وانستیوت  حقوق بشر آنکشور به  تحصیلاتعالی  پژوهشی  پرداخت .

ملک ستیز ازسال 1999 میلادی  به اینسو دربخش مناسبات جهانی  انستیتوت حقوق بشر  دنمارک درسمت  مشاوریت ارشدایفای  وظیفه مینماید  اودرمدت شانزده  سال کار  تحلیلی و تحقیقی  تجارب زیادراد رروابط بینالملل درکشورهای افریقایی، جنو ب شرق اسیا، اسیای  میانه و  اروپا یی غربی به دست آورد .

ملک ستیز باسازمان مللمتحد نیزهمکاری داشته وبه حیث مشاور ارشدسازمان ملل متحد دربرنامه های توسط این سازمان درافغانستان کار کرده است .

و ی به حیث پروفیسور افتخاری در دانشگاه های استانبول ؛ کوپنهاگن و کابل برنامه های قطعی را در زمینه حقوق و روابط بینالملی تدریس میکند .

ملک ستیز ازچهره های شامخ ریفورم واصلاحات به ویژه درزمینه های نضج گیری جامعه مدنی در افغانستان است. یو یکی از پاکیه گذاران نظام جامعه مدنی معتصر کشور شناخته میشود.

پژوهش های او در زمینه حقوق بشر نقش مهمی را درشناساسس ارزش های حقوق وترویج حقوق شهر وندی در افغانستان داشته است

ملک ستیز از دانشگاه معتبر بین المللی دوبار داکتورای افتخاری بدست اورده است . تجارب یک ونیم دهه کار درامور بین‌الملل سبب گردیده است که انستیتوت حقوق بشر دنمارک لق ب دکترای افتخاری علوم را به ملک ستیز اهدا کند.

ازملک ستیز آثار فراوانی درزمینه حق بین الدول روابط بین المل ل به زبان های ملی وبین المللی به چاپ رسیده است

وی شخص متاهل بوده با همسر وفرزندانش در کشور زندگی می کند؛ عمر صولانی ذهنش روشن و قلمش رسا باد.

عمر هژیر