پس لگد ها و پس لرزه های دموکراسی امریکایی ! : زبیر پاداش

در سفر بودم , دوستی برایم یک لینک فرستاد , باز کردم … فضای مجازی یا همین مسنجر های فیسبوک و وتساپ را میشناختم ولی تیک تاک را اولین بار بودکه در تلیفونم ثبت کردم . از شما چه پنهان دو نفر ( دختر و بچه ) با هم صحبت میکردند و از داشته های بدن شان تعریف میکردند . راه طولانی و فرصت برای تماشای این عجوبه های زاده شده دوره دیمکراسی امریکایی در افغانستان, کافی داشتم. چشم دید هایم را نمیتوانم بیان کنم , اصلآ کلامی برای گفتن آنچه دیدم و شنیدم در مغزو فکرم , جمله بندی کرده نمیتوانم .

ما واقعآ ملت پیشرفته و دیمکورات هستیم ؟

هرچقدر دموکرات هم باشیم باز هم میدانم که سخت وابسته به تربیت و فرهنگ خود میباشیم , اینکه در بعضی حالات و شرایط احساساتی برخورد میکنیم استثنایی است ولی در کل بسیار غیرتی و با حیا هستیم .

اشخاص و افرادیکه در این مجموعه (تیک تاک) در مورد سکس و ,دوست یابی , چت های همجنسگرایی , مشروب و مواد مخدر را در بین جوانان پخش وترویج میکنند بیشترین فالو (بیننده و شنوینده ) را دارند.

اقلیت بسیار نا چیزبرنامه های , خبر, مشاجره سیاسی , موسیقی وفرهنگی دارند که آنهم منحصر بفرد و صلیقه ای میباشد .

اکثریت نسل نوین از مهاجرین تازه رسیده و دموکرات ما  در ( تیک تاک )  آغشته به خود نگری , خود صفتی , خود سازی ,فضول با اعتماد به نفس کاذب و ادبیات کوچه بازاری میباشد .

اینان وقتی خواسته باشند, میتوانند به هرکس تجاوز کنند, فحاشی کنند , مسخره کنند ووو.