مائمن اجداد : استاد محمداسحاق ثنا

دیریست به غربت ز وطن دور و نشستم

ای وای که زیبا وطنم رفت ز دستم

ای دشمن مکار تو ای قاتل مردم

در دست من افتی سر و هم پات شکستم

ای میهن زیبا از تو عمریست که دورم

امید به صلح دارم و هرجاست که هستم

شب ها به خیالت وطن از خواب بدورم 

در روز چنان  نیز ز اندوه‌ات نرستم

آن روز تو بشناس مرا لایق  نفرین 

دشمن به سلامت رود از چنگ ز دستم

مهرت نرود  از دل من مائمن  اجداد

من مست ز پیمانه ی  مهرت ز الستم

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا 

۲۹ اکتبر ۲۰۲۲