دعا : سلطان محمود غیاثی

الهی کی شود روزی که مایان بی ملا گردیم؟

شویم آزاد از بند خرافات بی بلا گردیم

شده سالها گهی اینجا و آنجا می رویم از ترس 

نشاید این چنین اندر جهان پخش و پلا گردیم

نبینیم وحشت و دهشت به شرق و غرب این کشور

ز ملک و میهن زیبای خود تا کی جلا گردیم؟

به جای درس و تعلیم و حصول علم عصر خود

بخوانیم مدرسه تا غرق در آن بیت الخلا گردیم؟

 نباید بیش از این ای مردم دانا و با وجدان

به پیش نوکر انگریز و مفت خوران دولا گردیم

«غیاثی» التجا دارد کنی یک معجزه یارب !!!

به تکلیف کتابخوانی زن و مرد مبتلا گردیم

سلــطان محمود غیاثی

۲۲ آپریل ۲۰۲۲، کانادا