باقیست : استاد محمد اسحاق ثنا

  به گوشه گوشه ای وطنم نقش اهرمن باقیست

زظلم کشته زیاد است و بی کفن باقیست 

به سوی کوی محبت که‌ میروی به سفر 

بره به هوش گذر کن که رهزن باقیست 

به تار پود وجودم به رگ رگ جانم 

که مهر مملکت و ملت کهن باقیست 

تو نیکخواه کسان باش و دل به دست آور 

به گوش جانم از استاد این سخن باقیست 

غم است ز شش جهتم حمله می‌کند هر روز 

که سال ها شده این‌ غم چو بار تن باقیست 

به ملک غیر به  غربت نشستن است مشکل 

ولی هنوز چی توان جنگ و ماه و من باقیست 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا