اطلاعیه : با اندوه فروان به اطلاع هموطنان عزیز رسانیده میشود؛ دانشمند بزرگ ؛شاعر؛ نویسنده وبیدل شناس کشور دکتور اسدالله حبیب بتاریخ (۲۲/۱۱/۲۰۲۲) در شهر هامبورگ آلمان چشم از جهان فرو بست. مکانش قرین رحمت الهی باد.