یک توضیح ضروری پیرامون طرح تشکیل « بنیاد گوهر اصیل آدمی »

سخن  چند
سیلمان کبیر نوری

سخن و عرض نخست :

 درین بیش و کم یک ماه اخیر که بار مسئولیت بسیار سنگین ولی هیجان آور و روحنوازی را به دوش داشتم ؛ خواب و بیداری ام گد و ود شده بود . حالم بسیار تغییرات پیدا میکرد ؛ گاه بسیار هراسان و دست پاچه میشدم و گاه بسیار احساس خوشوقتی و خوشبختی میکردم . البته سخت ممنون عزیزان در ویب سایت های ذیصلاح و حایز احساس مسئولیت ملی و بشری استم که حاصل جرئت و تلاش و تپش استثنایی مرا در گفت و شنود اختصاصی با اندیشمند سنجه ناپذیر وطن محترم محمد عالم افتخار آفرینشگر شهکار «گوهر اصیل آدمی» به دست نشر سپرده و به هموطنان سر افراز،  بشریت و تاریخ علم و ابداعات آن عرضه داشتند.
همچنان بسیار سپاسگذار از دوستان و عزیزان فراوانی هستم که قدم به قدم چه حضوری و چه به طریق تلیفون و ایمیل مراتب التفات و عنایت و پیشنهادات و انتقادات قیمتدار خود را با من در میان میگذاشتند و بدینگونه بسیار کمک ارزنده با من انجام میدادند .با اینهمه وسواس داشتم و باوصف تأئید ها و نوازش های جناب محترم عالم افتخار؛ بیمناک بودم که نتوانسته باشم کار را به درستی حد اقل انجام دهم ؛ این وسواس مرا بالاخره ؛ برخورد شگرف و خلاقانه مرکز تحقیقاتی و پایگاه اطلاع رسانی «پیام آفتاب» که در ویب سایت شان به همین نام منعکس شده خیلی ها کاهش داد. به وضوح معلوم است که خاصتاً قسمت اخیر و پایانی گفت و شنود درین کانون علمی مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه لازم دیده شده است که گفت و شنود ؛ بنابر اهمیت و جایگاه استثنایی آن به طور استثنایی ؛ ادیت گردد . من درین مرکز تنها جناب مهندس سید محمدباقر مصباح زاده را از دور میشناسم که گرداننده گی ویب سایت را به عهده دارند ولی یقین دارم که دانشمندان دیگری هم آنجا تشریف دارند . به هرحال آنچه در ویب سایت پیام آفتاب به طریق ادیت علمی در بخش پایانی وارد شده و به متن برازنده گی های کارشناسانه بخشوده است ؛ اینها است :

1 – پیش ازهمه تصویر روی جلد کتاب گوهر اصیل آدمی ؛ به عوض معمول که تصویر من (به حیث مصاحبه کننده) یا تصویر جناب افتخار می بود ؛ چاپ گردیده است .

2- عنوان عمومی قسمت پایانی ( همه راه ها به «گوهر اصیل آدمی» ختم میگردد) چنین تعدیل و سخت بشکوه و برازنده شده است :

« محمد عالم افتخار : همه راه ها به «گوهر اصیل آدمی» ختم میگردد»

3- کلمه « پاسخ:» که در متن من است ؛ در سراپای گفت و شنود ؛ به «افتخار:» تعدیل گردیده و اهل فکر و دانش در می یابند که این یعنی چی ؟

به نظر من یعنی اینکه : سخن «افتخار» قیمت و ارج و جایگاه متفاوت و ممتاز دارد ؛ هر جمله او باید پیوست با نام بزرگ او باشد تا …

قابل افزودن است که در پایان متن نیز ؛ یک موکده قوی با خط درشت گذاشته شده است :

« مصاحبه سلیمان کبیر نوری با جناب محمدعالم افتخار» *

من حتی نمیدانم که آیا صلاحیت یا استحقاق آنرا دارم که نسبت این عملکرد کار شناسانه و دانشی و فرهنگی از دانشمندان مرکز پژوهشی پیام آفتاب سپاسگذاری نمایم یا خیر ؛ به هرحال این جسارت را میکنم و آرزومندم مورد قبول بزرگوارانه قرار گیرد.

 عرایضی پیرامون طرح تشکیل « بنیاد گوهر اصیل آدمی »

همچنانکه در مصاحبه اختصاصی ؛ محترم محمد عالم افتخار ؛ صراحت بخشیدند متأسفانه خیلی از نام و اصطلاحات ما برای افاده مفاهیم بزرگ و علمی و نوین توانایی ندارند و حتی بسیاری نام ها و واژه ها از بسکه برای مبتذلات و حتی به اشیا و نماد های فاسد  استعمال شده اند ؛ در روان جامعه زشت و نامرغوب جلوه کرده و موجب بر انگیختن احساسات منفی میگردند .

نام و واژهء «بنیاد= فوندیشن» هم بدبختانه از این قاعده مستثنی نیست . به خصوص طی دوران مافیایی جاری که «جامعهء جهانی!» بر کشور بلاکش و بلاکشیده ما مسلط گردیده ؛ این نام و واژه بیش از حد آلوده و لاغر و نحیف و تا حدودی زیادی ملوث شده است .

ولی ما چاره ای از استعمال آن نداریم و نمیتوانیم به این دلایل همه ثروت زبانی خود را به دریا بریزیم یا به آتش بسپاریم . اینکه محترم محمد عالم افتخار طرح بلند و با شکوه تشکل پیرامون آرمان فرا زمانی و فرا مکانی « گوهر اصیل آدمی» را ؛ « بنیاد گوهر اصیل آدمی» خوانده اند ؛ به همین سبب و نظر است .

اما « بنیاد گوهر اصیل آدمی» به هیچ وجه از آن “بنیاد!” ها که تحت سایه ی رژیم مافیایی و حتی سایر حصص جهان کنونی وجود دارد ؛ نیست . اگر تشکل فرضی پیرامون « مدینه ی فاضله» یا سایر آرمانهای بزرگ بشری را مدنظر گیرم ؛ به نظرم مشکل آسان میشود . البته این تصور حد اعظمی است و در زمان و مکان کنونی حد اعظم هدف بلافاصله نیست و بوده نمی تواند . ولی تصور فوق کمک میکند که ما ببینیم « تفاوت راه از کجاست تا به کجا»

در هر حال ؛ مراد و بار مفهومی « بنیاد گوهر اصیل آدمی» را همان مفهوم، فحوا، محتوا ، فکر و فلسفه ی « بنیاد گوهر اصیل آدمی» تعیین و تثبیت میکند – به این لحاظ تمام حامیان فکر و فلسفه و فورمول «گوهر اصیل آدمی» بالقوه اعضای این «بنیاد» استثنایی اند . امکان هم دارد  در آینده مخصوصاً پس از بر آورده شدن هدف های حداقلی که در طرح مندرج مصاحبه اختصاصی درج است ؛ « بنیاد گوهر اصیل آدمی» اشکال سازمانی و تشکیلاتی دیگری به خود کسب کند و اعضا و فعالان آن نام و عنوان دیگری برایش برگزینند .

اما چیز مهم که تذکر آن برای لحظه کنونی ضروری دانسته میشود ؛ این است که درین بنیاد شخصیت های حقیقی و حقوقی میتوانند عضو شوند . بدینجهت تنها هماهنگی با مفهوم و فحوا و محتوا و فکر و فلسفه ی گوهر اصیل آدمی تعیین کننده است .

معلوم است که حامیان اندیشه و آرمان گوهر اصیل آدمی صرف افراد و شخصیت های بخصوص مانند تافته های جدا بافته نیستند و تجربه های عینی همه ما هم ثبوت کرده و در اثر گوهر اصیل آدمی همه این حقایق تصویر گردیده ؛ که تحت شرایط بدگوهری کنونی حاکم بر بشریت منحیث المجموع ؛ تافته های جدا بافته جز در استثنائات سخت ناچیز معنا و مصداق هم ندارد و داشته نمیتواند.

بدینجهت حامیان «گوهر اصیل آدمی» هم میتواند افراد و شخصیت های به ویژه دانشجو و دانشمند و محقق و پژوهشگر باشد ؛ هم تشکلات و احزاب سیاسی و دولت ها و سازمانهای منطقوی و جهانی سیاسی – دیپلوماتیک ؛ اقتصادی ؛ فرهنگی ، فمینسیتی ؛ حقوق بشری و نهضت ها و تشکلات برای صلح و صیانت محیط زیست وغیره .

بدینجهت سلسله ملاحظات و قیودات که در سازمانهای سیاسی و دولتی وجود دارد ؛ در بنیاد گوهر اصیل آدمی نمیتواند ملحوظ باشد چه رسد به سلیقه های شخصی و گروپی و سکتی و منطقوی وغیره .

چرا که گوهر اصیل آدمی و آنچه به آن مربوط میگردد به تمامی 7 میلیارد آدم روی زمین متعلق است و هیچ فرد را فقط به شرط وقوف درست بی تفاوت نمیگذارد . در مقدمه ؛ فقط کار برای توسعه و تعمیق و تأمین این وقوف و اگاهی است که اهمیت درجه 1 دارد. آشکار است که این هدف بزرگ هم امکانات اکادمیک و نشراتی و تبلیغی و تنویری را می طلبد ؛ هم امکانات مالی و هنری و تخنیکی و لوژیستکی و دپلوماتیک و سیاسی ..در مقیاس های بس بزرگ را .

اینکه ما مفهوم و غایه و طرز تشکیل و فعالیت بنیاد گوهر اصیل آدمی را محدود تصور کنیم و با این و آن بنیاد و تشکل موجود یا سنتی به مقایسه گیریم ؛ چیز غیر طبیعی نیست ؛ چونکه معلومات و برداشت های عادتی ما آنرا ناگزیر میسازد ولی آرزومندی توأم با اطمینان و یقین این است که نه چندان دیر معنا و مفهوم پهناور بنیاد گوهر اصیل آدمی به همه گان روشن گردد .

حالا از عزیزان گرانمایه چون دوست و دانشمند فرهیخته دکتور جهش که بلافاصله نظرات خوبی ابراز داشته اند ؛ توقع این است که موضوع را در کادر نامتعارف و استثنایی آن مورد تفکر و ارزیابی قرار داده نظریات و پیشنهادات و اندیشه های روشنگرانه و تکمیلی خویش را به هرطریقی که صواب میدانند ؛ عرضه بدارند . شاید در نزدیکی یک مرکزیت مقدماتی منجمله برای دریافت و گرد آوری این نظرات تثبیت و اعلام گردد .

                                                                            با عرض احترام و سپاس

            سلیمان کبیر نوری به نماینده گی از کمیته تدارک مقدمات بنیاد گوهر اصیل آدمی

تلیفون :  12 00 43 24 0045

ایمیل : sknoori1@gmail.com

*-http://www.payam-aftab.com/fa/news/16562/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1:-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%C2%AB%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%AF%D9%85%DB%8C%C2%BB-%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF!