عجب مهر ومحبت بود : نجیب «حبیب »فاریابی  

عجب  مهر  و  محبت  بود  سابق   در  دیار ما 

عجب  عشق  و صفایی بود در دشت و کنار ما 

چو  بادام  دو مغز  بودیم  در  پهلوی  همدیگر 

گل  یک  باغ  بودیم  و  صداقت  بود  شعار ما 

حیا بود مشرب دلها  به  هر خوان و نمکدانیِ

بهایی  بود   حرمت   را   به   چشم   روزگار ما 

نه رنگ  بود و  ریأ  و نی ز نیرنگ بود خبر ما را 

زبان  عشق   بود  هر  جا   نگار  و   دل نگار ما 

بودیم مدهوش و مست از باده ای وحدت به هر بزمی 

محبت شرُب  و  اخلاص  بود  جام میگسار ما  

به  ده  و  قریه  و  هر  کوچه  و  بازار شهر ما 

چو مهتاب میدرخشید شمع الفت در نظار ما 

چه شد آن مهر و اخلاص و صفا و مهربانی ها 

ز آن   گنجینه های    دهر    گنج   بیشمار ما 

مروت رخت بست و دیده ها کور شد و گوشها کر 

ز الفتگاهِ   شهر  و  کوچه های  چامه سار ما 

به کی گویم ز شور دل به کی خوانم غزل ها را 

(  حبیبا  )  کو ؟  نگار دل  به داد دل فگار ما 

    نجیب « حبیب » ( فاریابی ) 

شیلتیگایم – ستراسبورگ ( فرانسه ) 

۲۵ / ۱۲ / ۲۰۲۲