غمگسار : شعر از استاد محمد اسحاق ثنا

بیا ای دوست گرد کینه از دلها بی افشانیم

بجای دشمنی در دل نهال مهر بنشانیم

به پا خیزیم و با دیو شریر جهل بستیزیم

براندازیم بنیادش که ما چون سیل و طوفانیم

به همدیگر همیشه غمگسار و مهربان باشیم

به دل شادی بی افزاییم و خود از غصه برهانیم

به کوری یی دو چشم خصم بزم شادی آراییم

نپندارد عدو ما را چنین غمگین و پژمانیم

درین غربت سرا آنقدر از هم دور افتادیم

که پندارند ما در زنده‌گی بی یار و یارانیم

وطن روزی شود آزاد و آباد و پُر از نعمت

در آن روز اهل میهن را به خوشحالی فراخوانیم

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

۷ جنوری ۲۰۲۲