معارف : شعر از شادروان محمود طرزی

معارف گلستانی دان، کـه ریحانش بود تحصیل

معارف عند لیبی خوان که الحانش بود تحصیل

اگــر اهـل معـــارف بگـــــذرد باقی بــود نامـش

حیـات جاودان عِلمست و برهانش بـود، تحصیل

می بـزم معــارف میــدهــد از جهــــــــل، آزادی

خسارات دیده گانرا رفـع خسرانش بود، تحصیل

معــارف شـد غــذای روح و جـای آن بود مکتب

جهـالت درد بی درمـان و درمانش بـود، تحصیل

مـعــارف جمــع آگاهی بــود، انـدر زمــــان مـــا

کـه از شــرِ جهـالـت ها نگهبـانش بـود، تحصیل

بیـا “محمــــود” از فیـض معـارف تازه کن جانرا

بنـای قصـرِ جان عــرفان و ارکانش بود، تحصیل

زنده یادبود ابر مردِ اندیشه و قلم علامه محمود طرزی،   (اگست ۲۳-۱۸۶۵- نوامبر ۲۲-۱۹۳۳).