دنیاى عشق : مسعود زراب

آهنگ عاشقانه به یاد تو سر کنم

با ساز و با ترانه غمم را دگر کنم

با پاى لنگ حافظه شب هاى سرد و تار

از کوچه باغ خاطره هایت گذر کنم

خواهم درخت سیب به باغ دلت شوم

تا سبز و زرد و سرخ برایت ثمر کنم

از باغ پر شکوفه ى دنیاى عشق خود

گردم نسیم صبح و جهان را خبر کنم

 تا مهره هاى وصف ترا درکشم به نظم 

با چشم شاعرانه به سویت نظر کنم

در جستجوى تُست که پاىِ پیاده من

با شوق و ذوق دور زمین را سفر کنم

اى کاش عشق را که وفا در شعار اوست

بودم توان که شامل شهر هنر کنم

ای زهره آن شبی که تو یی در برم زراب

نى شوق آفتاب و نه شوق سحر کنم 

١٧ فبرورى ٢٠١٤