این اشتباه تاریخی را انجام ندهید : احمد سعیدی

میدانم در روابط بین الملل و سیاست خارجی چیزی بنام احترام ،عاطفه ،گذشت و تحمل وجود ندارد.

میدانم امروز جهان شاهد سیاست های پیچیده وبی شرمانه است

من بعنوان یک شهروند افغانستان از دولت ایران خواهش میکنم که طرف تعامل و برخورد خویش مردم افغانستان حساب کنید لطفآ سفارت مردم افغانستان در ایران برای یک گروه نامشروع تسلیم نکنید لطفآ به تاریخ و شعور مردم افغانستان توهین نکنید لطفآ میان دوملت همزبان فاصله را بیشتر نسازید. طالبان نماینده خود یعنی نماینده یک گروه نظامی محدود هستند که از یک فیصد مردم افغانستان نماینده گی نمیکنند. 

من میدانم دولت ایران بر اساس رقابت های جهانی ومنطقوی این تصمیم خواهد گرفت من میدانم ایران بخاطر امتیاز گیری از طالبان این اقدام انجام خواهد داد

ولی فراموش نکنید حتمآ روزی مردم افغانستان از شما گله و شکایت خواهند کرد حتمآ روزی مردم افغانستان دارای یک نظام و ارزش خواهد شدن

آنگاه اشتباهات و برخورد های امروز تان فراموش نخواهد کردن

در کجای قوانین و عرف دیپلوماسی گفته شده که سفارت یک کشور به یک گروه بدون مشروعیت تسلیم کنید

این جفا بزرگ است

این خیانت بزرگ است

این شروع بی ثباتی هاست

این کار تان بی پاسخ نمی ماند .

ما مردم افغانستان شاهد هستیم که ایران سالهاست ملیون ها شهروند افغانستان پناه داده ما در این بخش مدیون تان ولی همین ملیون ها پناه جو افغانستان وطن تان ساختن و شما ملیارد ها دالر پول از جهان گرفتین.

بهر صورت سفارت مردم افغانستان به طالبان ندهید عواقب خوب ندارد طالبان قابل اعتماد نیستند و ارزش لیاقت این را ندارند. مردم افغانستان حتمآ روزی با دشمنان داخلی و خارجی محاسبه خواهد کردند یاد ما نرفته که قطر چه کرد؟

یاد ما نرفته پاکستان چه کرد؟

یاد ما نرفته دیگران چه کردن ؟

ویاد نخواهد رفت ایران چه می کند.