فصل جوانی : استاد محمد اسحاق ثنا

جوانی نوجوانی رفت افسوس 

شباب و شادمانی رفت افسوس 

ز درد موقع پیری چی نالم 

که وقت کامرانی رفت افسوس 

خراباتی دگر کابل ندارد 

نوا و نغمه خوانی رفت افسوس 

شده تاراج میهن از جفا کیش 

که عدل و خسروانی رفت افسوس 

نشاط و خرمی در کشور ما 

چو آبی زندگانی رفت افسوس 

همه روز ماتم و شب آه و زاری 

که لطف و مهربانی رفت افسوس 

ثنا چون باغبان پرورد نسلی

کنون از باغبانی رفت افسوس 

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا