شعر نوروزی از : حضرت مولانای بلخی

اندر دل من مها دل افروز تویی

یاران هستند و لیک دلسوز تویی

شادند جهانیان به نوروز و به عید

عید من و نوروز من امروز تویی 

مولانای بلخی