بنام خدای بهـــــــــار آفرین : نذیر ظفر

بنام خدای بهـــــــــار آفرین

بهار افرین را هزار افرین

خوبان و معززین و همدلان هموطن ! با یک دنیا عشرت و شادی سال 1402خورشیدی و نوروز باستانی را برای فرد فرد تان تبریک عرض نموده ؛ ایام تان پر حلاوت و اوقات تان پر میمنت باد و نو روز تان پیروز باد.

بـــــیا نو روز با دست گل افشان

دل غـــــمدیده گان را شاد گردان

بیا و کـــــن تسلی مرد و زن را

بروب اشک یـــــتیمان وطن را

بیـــا باران بریــزان لاله افشان

بروی مـــــرقــــد پاک شهیدان

بیا و رنـــگ پیــــروزی بیاور

شکوه و عشق نو روزی بیاور

بیا با هـــمـــــدلی ما را دوا کن

عطــــوفت را به دلها آشنا کن

بیا اعطا بکــن سوغات شادی

که سالها میشود ما را ندادی

(ظفر)