خـــون ســنــگ : رازق  فــانـــی

بهار آمد دریغا ماتمی در گلشن است امروز

به برگ هر درختی مرغکی در شیون است امروز

گریبان باید از غم پاره سازیم ای وطن داران

گریبان وطن در پنجۀ اهریمن است امروز

به میهن بایدش می ریختم، فریاد از این غربت

ز خون خویش می شرمم که جاری در تن است امروز

نه جسم نا توانم را مجال جان فشانی ها

نه چشم بی فروغم را توان دیدن است امروز

نگینی را که بر تاج غرور شرق می تابید

چسان بینم که پامال جنون دشمن است امروز

به گوش قاتل مردم شنیدم روح بودا گفت

که خون سنگ هم اینک ترا در گردن است امروز

تبر در دست کور افتاده کشور می شود ویران

خدایا گردنش بشکن که بشکن بشکن است امروز