وطن ویرانه؛ شعر از : لاهوتی

وطن ویرانه از یار است یا اغیار یا هر دو؟

مصیبت از مسلمان هاست یا کفار یا هر دو؟

همه داد وطن خواهی زنند، اما نمی دانم

وطن خواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو؟

وطن را فتنه ی مسند نشینان داد بر دشمن

و یا این مردم بی دانش بازار یا هر دو؟

کمند بندگی بر گردن بیچارگان محکم

زبند سبحه شد یا رشته ی زنار یا هر دو؟

وکیل از خدمت ملت تغافل می کند عمدا

و یا باشد وزیر از مملکت بیزار یا هر دو؟

وکیلان و وزیرانند خائن، فاش می گویم؛

!اگر در زیر تیغم یا به روی دار یا هر دو

تو را روزی به کشتن می دهد ناچار، لاهوتی

زبان راستگو یا طبع آتشبار یا هر دو!!

لاهوتی