یک پارچه شعربنام افتخار وطن؛ با تصویر جناب عنایت سادات

این شعر میهنی با سوز دل سروده اشده است.

در این شعر تمام احساس وطن دوستی هر فرد دیده میشود