شگوفه های ادب : گرد آوری و تدوین ؛ دکتور فیض الله ایماق

مشتمل برتک بیتی ها ؛ دوبیتی ها و رباعیات گلچین دری ؛پشتو وترُکی

https://usercontent.one/wp/jameghor.com/wp-content/uploads/2020/09/dr_faizullah_aymaaq_book1_10092020.pdf?media=1681584597