مثلث غدار نوشته : نذیر ظفر

خصــــم چون آشـــــیان ما دزدید

با لــــــــباس و زبان مــــا دزدید

خواب بودیـــم جمـــــله در غفلت

ســــر مـــــــه از دیده گان  ما دزدید

ره بلــــــــد هـــــم ز بیشه ما بود

هر چه بود در مـــکان ما دزدید

طفل ما گر گرسنه امـروز است 

بی حـــــــــیا آب و نان ما دزدید

تا شویم بـــــهر همـــدگر بد بین

مهــــــــــر را از میان ما دزدید

ســــه ابر قـــــــدرت جهان آزار 

شـــــــادی را از جهان ما دزدید

نذیر ظفر11 جولائ 2023