بیا ای هموطن : شعراز بانو صالحه واهب واصل

بیا ای هموطن تــــــا همــــــدل و همیـــــار هم گردیم

به وحدت دست هم گیریم و هم غمخوار هم گردیم

 زنیم با مشت سنگینی به روی دشمن میهن

انیس و مونس هم  یار و خدمتگار هم گردیم

نوید آورده صبح کشور ما از صفـــا و صلح

به وحدت عندلیب گلش و گلزار  هم گردیم

دگر کذب  و ریا گم گشته از بازار قدرت ها

بیا از باور این گفته ها سر شــــار هم گردیم

به خاک پاک خود پای عـــدو را بشکنیم از بند

بیا در اتکاء یک تن شویم، هوشیار هم گردیم

بیا تا هر تهاجم را سدی باشیم و با همت

توان و قدرت جسمانی و افکار هم گردیم

بیا عقل و فراست را به دانش روشنی بخشیم

سخن ها گشته روی لب زبـــــانِ کار هم گردیم

بـــــدادنــــد مـــــژدهٔ صلح از بــــرای وحــــــدت ملی

شویم همدست و دَورِ هم  در و دیوار هم گردیم

غم ما از خود ما است و شادی هم از ماست ای جان

دوا و داروی بیمـــــــار و هم تیمــــــــار هم گـــــــردیــــم

فــــدا کـــاری بود درس محبت «واهِبـــــا» بــــــاز  آ

که هم دوست و رفیق و دلبر و دلدار هم گردیم

01-10-2014

صالحه واهب واصل