همراز : شعراز؛ استاد محمد اسحاق ثنا

گنگ و لالم این زمان آواز را گم کرده ام

مرغ بی بال و پرم پرواز را گم کرده ام 

آرزو های نِکو در نقطه‌ی آغاز ماند

آمد انجامم فراز آغاز را گم کرده ام

برده اند از یاد پاها شیوه‌ی رفتار را

تو مگو تنها تک و همتاز را گم کرده ام

بر نمی خیزد ز تار ساز من آهنگ خوش

گشت دیری زخمه‌ی دمساز را گم کرده ام

در دیار خویش ما را بود همراز و رفیق

لیک در غربت چنان همراز را گم کرده ام

بودم آنجا چون ثنا با ساز و نغمه هم‌نوا

با دریغ اینجا نوا پرداز را گم کرده ام

محمد اسحاق ثنا 

ونکوور کانادا

۱۰ سپتمبر ۲۰۲۳