ماریا دارو : ستم بالای زنان افغانستان ریشه های تاریخی دارد

مهمان برنامۀ صدای زنان، این بار خانم ماریا دارو است، که نویسنده و یکی از شخصیت های رسانه ای افغانستان میباشد.

نشر شده در : 13/09/2023 – 19:27

بر روی لینک فشار بدهید و مصاحبه را بشنوید.

https://www.rfi.fr/fa/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/20230913-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF?fbclid=IwAR1_0C7wjedJdSnwbSZ5BFF57gHAvcWgags8LH7-a3Wc56JmkiDjcAHylKs&utm_medium=social&utm_campaign=facebook&utm_source=user