زجهان خسته شدم شعر زیبا از: وارث الشعراء نذیر ظفر

بد گمانى نكنيد ، گر  ز جهان خسته شدم

از دو  رنگى و دو قولى  خسان خسته شدم

گرچه   من   معتقد ام  ؛ اهل خرافات نيم

از مسلماني   كوته   نظران   خسته. شدم 

هفت   اقليم   هنر   مهد  تجارت   گشته

از هنر مندي   اين بى  هنران خسته شد م

شرق  و غرب  دعوى  تامين  عدالت دارند

از دروغگويي  رجال   زمان   خسته.  شدم

بسكه    اواره  گى   و قتل  ضعيفان ديدم

زين همه جور و جفا گريه كنان خسته شدم

قدرتى   نيست (ظفر).   تا بشوم  مرهم درد

من ازين ضعف خود و درد گران خسته شدم