عید غریبان : استاد محمد اسحاق ثنا

عید است رسم غصه ز دلها نچکاندیم

درد و غم و اندوه ز دلها نتکاندیم

مانده‌است به زندان قفس مرغ خوش الحان

در عید هم این خسته ز زندان نرهاندیم

در کشور ماتم زده گان عید کی آید

عمریست که ما کیف ز شادی نستاندیم

دیدیم درین عید بسی خشک لبان را

اما به لبی قطره‌ای آبی نچکاندیم

افسوس به هر گوشه غریبی و یتیمیست

در رفع نیازش درهمی هم نرساندیم

دیدیم درین عید بسی خسته و معلول

دستش نگرفتیم و ز جویی نجهاندیم

محمد اسحاق ثنا

ونکوور کانادا

اپریل ۹