“افغانستان اؤزبیکلري خلق قؤشیقلري” معرفی کتاب بزبان ازوبیکی

معرفی  کتاب
داکتر فیض الله ایماق

اثر عالی علمی و تحقیقی سپهسالار ادبیات و فرهنگ اؤزبیکي افغانستان داکتر فیض الله ایماق بنام “افغانستان اؤزبیکلري خلق قؤشیقلري” در شهر ترنتو کانادا اقبال چاپ یافته به دسترس علاقمندان قرار گرفت. این مجموعۀ 137 صفحه‌ای دربرگیرنده‌ سروده های عامیانۀ اوزبیکی و دوبیتی است که بیش‌تر مضامین آن فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی بوده مؤلف در رابطه به شیوه های هنری و ویژگی های خاص در وزن و قافیه در سروده های عامیانه را به بررسی گرفته است.
مندرجات
نام کتاب:” افغانستان اؤزبیکلری خلق قؤشیقلری” یعنی آهنگ های عامیانۀ اؤزبیکي مردم افغانستان.
مولف: داکتر فیض الله ایماق
ناشر: محمد بابر ایماق
محل چاپ: تورنتو- کانادا.
: ۱۳۸۹=۲۰۱۰ سال چاپ
صفحه بندی و دیزاینر: علیشیر ایماق
جلد۵۰۰تیراژ
حق چاپ و نشر محفوظ است
مؤلف این گنجینه ی فرهنگی خود رابه نام مادر خود مفتونه ایماق اهدا نموده است.
مفتونه ایماق خانم یبیسواد و شاعر فی البدیحه گو بوده که موضوع اشعار او با لهجه ی تاتاری در فراق دوری از وطن و هجرت سروده شده است و نمونه های اشعار ان در کتاب “بیدلستان و گلدسته” نیز بچاپ رسیده است.
امان معاشر