به مناسبت هشتم مارچ روز آزاد ی بین المللی زنان از: نجیبه آرش

سلام و سپاس به زنان و دختران  پرافتخار ، با غرور وسربلند کشور عزیز ما افغانستان ، ګه با تحمل تمام دشواری ها، ظلم و ستم دو ران  سیاه و سرکوبنده ی زنان ، توانستند از درون دنیای از وحشت ، درد، تبعیض و تعصب بنیاد ګرایان  مذهبی ، قوماندان سالاری و طالبان فرهنګ ستیز و زن ستیز ، سرفرازانه راه خود را  با ګام های مصمیم و استوار به سوی آزادی ، ترقی وپیشرفت  باز کنند ،د ست های ګرم و زنده ګی ساز تان را  از پشت  هفتاد هزار کوه !  صمیمانه  می فشارم  و جشن آزاد یخواهانه ی  هشتم مارچ را به شما خیمه نیشینان بی آب و نان در داخل کشور وباز به  خواهران  رنجدیده  ی مهاجر ما از کمپ های  دوزخی و سوزنده ی  پا کستان، تا هموطنان آواره ، توهین و تحقییر شده ی ما در کشور ایران و سایر وطن گم کرده های مان  در سراسر جهان  صمیمانه تهنیت  می گویم،هشتم مارچ این  نخستین هنګامه ی خیزش زنان علیه بی عدالتی ، ظلم وستم سرمایه که با صدای  رسای ده ها زن ساده  ی کارگر از حصار کارګاه های نساجی برای احیای  حق پایمال شده شان ( حقوق مساوی با مردان ، پایان آمدن ساعات کار ، بلند رفتن دست مزد ) در سراسر جهان پیچید و تکانه ی  نیرومندی را در جهت  بیداری  زنان جهان باعث ګردید۰ تجلیل از هشتم مارچ  در کشور عزیز ما برای نخستین  بار تحت  رهبری خرد مندانه  اعضای  پر افتخار ( سازمان دمکراتیک  زنان  افغانستان ) از دهه چهل به دین سو به  عنعنه سر تا سری تبدیل  شده است۰ بخصوص  طی سال های دهه۸۰ و۹۱ میلادی استقبال از این روز خجسته با اشتراک لایه های وسیع وگوناگون زنان در محافل با شکوه با سهم گیری مقامات  عالی رتبه  دولتی در سر تاسر کشور بر گزار می شد و به  انگیزه ی نیرومندی برای مبارزه بخاطر تغییر بنیادی در زنده گی زنان، ارتقای سطح آگاهی زنان وتساوی حقوق زنان با مردان گردیده بود که به یقین  در تغییرات  ذهنی  زن امروز  بی تآثیر  نخواهد  بود۰ زیرا  آنان  در یک برهه  تاریخ  وظایف  خود را به طورشایسته انجام  دادند ۰ اکنون بر شماست که متحد و  متشکل  شوید، تک رفتن درد ها را دوا  نه می کند۰ باید باهم  پای بکوبید و باهم  نفس بکشید تا دشمنان را  آب سازید تمام تجارب  پیش کسوتان نهضت  زن ، تعلیم تربیه  ، تدبیرو توانایی ، حقیقت اندیشی ، عشق به آزادی ، صلح و وطن پرستی توشه ی راه  تان  باد !

هشتم مارچ به  مثابه روز عقد  پیمان مشترک  زنان به خاطر حقوق شان مبارک باد!