بزرگداشت از روز مادر!! از م- نسیم اسیر

چـه مـوزون واژهء زیباست مادر
خـدا؟ ، نه ، با خدا همتاست مادر
به گستاخی ، خدایش خواندم آری
وجـــود بـــرحـق و یکتاست مادر


مشـــو پــنـهـان زچشـــم تیزبینش
کـــه هـــم دانــا وهم بیناست مادر
مــــرا بـــا شــــیرهءجان پروریده
یـقــین پــــروردگـــارمــاست مادر
تـــوخـود چون قطرهء ناچیزبودی
عجب مــــوج آفرین دریاست مادر
اگــــر ، ره گـــم شوی درزندگانی
دریـــن تــــاریـکــنـا پـیداست مادر
گـــدای آستانش باش وخــوش باش
شـــهــنـشـاه جـــهـــان آراست مادر
خـــمــیـد ارقــامـت ازبــــارحوادث
به پا خیزد بـه دفعش ، راست مادر
«اسیر» ازغــــم گــریـزانی ولیکن
بـــه غــم هایت ، ببین تنهاست مادر

م.نسیم «اسیر»

10 می 12 م

فرانکفورت