ای مادر !! :از رجنی کمار پران

٭ ٭ ٭ ٭
مادرم ای مادر بیمار من
جان را فدایت کنم ای مادرم
قدرتی ترا بہ من بخشیدہ است
شکر بہ ان قدرت کنم ای مادرم
جای کہ میگذاری تو چاپ پای خود
سجدہ بہ انجا کنم ای مادرم
خاک پایت چشم من روشن کند
چشم را فدایت کنم ای مادرم
مادرم لبخند تو دنیای من
گریہ ات خاموش کند دنیای من
جنت من است زیر پای تو
مادرم ای مادر بیمــــار مـــن

رجنی کمار پران
نیویارک می 2012