شرم ندارد اگر آمریکا پشت کرد ما بغل میکنیم

 شرم ندارد اگر آمریکا پشت کرد ما بغل میکنیم

                                   « احمد سعيدي»

 هفتۀ که گذشت برای پاکستان هفته خوبی نبود . پذیرش افغانستان من حیث عضو ناظر در ساز مان شانگهای وسر زنش کم سابقه پاکستان توسط مقامات آمریکائی سیلی محکمی بود که بر روی این ابلیس بو قلمون خورد .آمریکا در کردار وگفتار که افاده طلاق باین را میکند این جورۀ بیوفا وقدر نا شناس را از خود جدا ساخته .* اقدام نخست تحقیر زرداری در نشست شیکاگو که توسط رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت.

* توافق ناتو با کشور های آسیای میانه بخاطر عبور کاروانهای ناتو ازآنطریق بجای پاکستان که یک بیدار باش جدی بود.

* سفر وزیر دفاع آمریکا به هند که خواستار نقش فعالتر هند در افغانستان شد و بعد مستقیما وارد کابل شد واز منبر وزارت دفاع افغانستان پاکستان را مورد خطاب قرار داد در حقیقت یک زنگ خطر برای پاکستان بحساب میرود. بعدا وزیر دفاع ولوی درستیز آمریکا گفتند.

* تا وقتیکه پایگاه های القاعده وطالبان در پاکستان فعال باشد تأمین امنیت در افغانستان نا ممکن است.

* شبکه حقانی به را حتی از آن طرف مرز بالای نیرو های آمریکائی حمله مکیند واما پاکستان هیچ عکس العمل از خود نشان نمیدهد.

* پاکستان کاسه صبر مارا لبریز کرده دیگر به پاکستان صبر نمیکنیم.

* عاملین حملات مرگبار یازدهم سیپتمبر در

پاکستان مخفی اند وما با لای دشمنان خود در هر جای حمله میکنیم چه ابیت آباد وچه اسلام آباد.   خوب کلیمات فوق اگر برای جدائی صریح ورجعت غیر محتمل کافی نباشد برای طلاق باین کافیست این اشارات وکنایات میرساند که آمریکا دیگر تحمل این جفت فرصت طلب را ندارد. 

نوبت روس: از قرائن بر میاید که روس نسبت به مطلقه آمریکا إظهار علاقه مندی کرده است .نگاه شرم آلود حنا ربانی نماد پاکستان در برابر ایلچی روس حکایت از شرم وبی إعتمادی دارد واما از آنجائیکه سیاست را پدر ومادر نیست آحتمال میرود این مطلقه که روزی ابزار دست آمریکا علیه سیاستهای روس  در منطقه بود با دل نا خواسته  میخواهد به روسها تمکین کند. روسها از پاکستان چه توقع دارند> روسها سعی میکنند پاکستان اتمی به پیمان عدم گسترش سلاح های اتمی  به پیوندد وهم  وتأمین امنیت در افغانستان وکشور های آسیائی میانه را از کسی  آرزو میکنند که محور شرارت وشیطنت است .آرزوی که تعبیرش رویائی بیش نیست