او را خبر کنید : رجنی کمار پران

چشمم بہ خون و گریان ، او را خبر کنید

تیــــغش بہ سینہ پنہان ، او را خبر کنید

مــــن مطـــمئن ، اگـــــر داند ز حال من

زود ایـد و شتابـــان ، او را خبــر کنیـــد

او منکر است ازعشق، اما گواھم اینست

کـاید دوان ، و خندان ، او را خبـــر کنید

گـر چـہ بــــــرید از مـا سر رشتۂ وفا را

از گــریہ ھـــای پنہان ، او را خبـر کنید

و‍قــــت سحر بہ یادش ، افسردہ و خرابم

از ما شدہ گــریــزان ، او را خبر کنیـــد

بـــــا عشق اتشــــین غــم ، اشناست امـا

در شعلــہ  سینہ بریان ، او را خبر کنید

دود از کفــن بـــر امداز جــور محنت او

با دیدہ ھــای گــریان ، او را خبر کنیـــد