در وصف مادر شعر از «علی»

مادر توی   سرود   و نشاط    جوانی   ام

 مادر   تویی    یګانه     امید    نهانی   ام

مادر کنم به نظم و به ریتم و نوا و ساز

مادر    کنم  زبان  به   ستایش  ترا  نواز

مادر زمهر و عاطفه   ای  آن شبان  تو

هردم شوم   غریق   به   اشکان   نام   تو

دریای   رحمت   است   نشان   کلام   تو

دریای  شوکت  است   نشانم   زنام   تو

ګردم   بخاک   ناز  تو  هردم  نوا  کنان

اشکم چکد بروی زمین خفت کهکشان

از مهر نام    پاک    تو ګردیده هستی ام

هستم    مرید و خاک  شود    زندګانی ام

جنت   مقام   توست     خدا    یــــا   اجابتی

این مادر است،مادر من، مادر رسول

دریای بیکران ز  اشکت   عقب   بماند

مادرعلیزنام ګم شده اش این حدیث بماند

ارسالی  آرزو نایبیی   از  کابل