شبگرد : نذیرظفر

 

امشب خیال ؛ پا به ثر یا کشیده است

مرغ امید شهپر عنقا  کشیده   است

در کهکشان زمزمه های شبان تار

شبگرد دل صدای دلارا کشیده است

چشمش برای مستی رندان باده نوش

در جامهای معجزه مینا کشیده است

کوته شده است دست مصور ز آفرش

یعنی خدا جمال تو یکتا کشیده است

در مسلخ محبت او عا شقان پاک

جانها نثار کرده و دلها کشیده است

من در عروق شرم شنا میکنم ظفر

کو خط رد به رغم دل ما کشیده است