روسیه بالای «ان. جی. او.» های غربی « به مثابه ایجنت خارجی» شرایط شدید وضع میکند: نویسنده – ورونیکا کراشیننکووه رئیس عمومی انستیتوت پژوهش سیاست خارجی در مسکو برگردان – دکتور سید احمد جهش

 نبرد غرب جهت تسخیر” قلب و هوش” روسها ، ان جی او ها ستروئید میگیرند.

” تسخیر قلب و دماغ” برای ایجاد یک پایگاه وفادار، توام با اهداف مترادف در مورد نفت ، گاز و ظرفیت های نظامی ، همه راجع به «باز کردن» است:

“جامعه باز” ، “اقتصاد باز” ، “روسیه باز” ، “حکومت باز” باز برای شست وشوی مغزی ، تاراج اقتصادی و گروگانگیری سیاست داخلی و خارجی.طوریکه در یوگوسلاوی سابق، عراق و لیبیا مشاهده نمودیم و اکنون در سوریه می بینیم تسخیر از طریق جنگ برای امریکا همیشه یک انتخاب است اما سقوط تراژیک اتحاد شوروی نشان داد که “ظفر بدون جنگ ” ارزانتر و مؤثرتر میباشد. دومای روسیه اکنون تعدیلاتی را در قانون ان جی او ها پاس نمود.

   ان جی او های روسیه که از خارج کمک مالی اخذ مینمایند مجبور اند تا منحیث ایجنت های خارجی در وزارت عدلیه روسیه راجستر  گردند. منبع کمک مالی شانرا جهت اطلاع عامه باید بالای موادی که عرضه میدارند  درج نمایند و هر شش ماه از فعالیت های شان به وزارت عدلیه روسیه راپور بدهند.

 اکثریت قاطع روسها به این باور اند که این قانون خیلی نا وقت پاس شده است.

 در 25 سال اخیر بلیون ها دالر ذریعه وزارت خارجه امریکا و ایجنسی های کمک گیرنده آن مانند اداره انکشاف بین المللی امریکا ( یو اس اید – تنها در حدود 3 بیلیون دالر) همچنان از به اصطلاح “صندوق های خصوصی” چون هدیه ملی برای دیموکراسی ، خانه آزادی ، انستیتوت جامعه باز جورج سروس به روسیه سرازیر شده است. این موسسات  به اساس ارزیابی فعالیت ها وکارنامه های متصدیان شان همه با وزارت خارجه و جامعه جاسوسی امریکا، با جنگ سرد و”انقلابات رنگی” ارتباط محکمی دارند.

هدف این پول ها اظهار دوستی سخاوتمندانه واشینگتن به روسیه ، به فرهنگ ومردم آن نمیباشد، بل اینهمه بخاطر ایجاد یک پایگاه وفا دار،” تسخیر قلب و دماغ” ، توام با اهداف مترادف برای نفت و گاز، و ظرفیت های نظامی و همه در مورد «باز کردن» است :

“جامعه باز” “اقتصاد باز” “روسیه باز” “حکومت باز” باز برای شست وشوی مغزی ، تاراج اقتصادی وگروگانگیری سیاست داخلی و خارجی روسیه.

طوریکه در یوگوسلاوی سابق،عراق و لیبیا مشاهده نمودیم و اکنون در سوریه میبینیم تسخیر از طریق جنگ برای امریکا همیشه یک انتخاب است اما سقوط تراژیک اتحاد شوروی نشان داد که “ظفر بدون جنگ ” ارزانتر ومؤثرتر میباشد.

تامین پولی غرب  توام با پیشبرد اهداف نظامی با “معانی صلح آمیز” به جامعه مدنی روسیه چه کرد ؟

ممکن تصادفا در اعمار دیموکراسی در روسیه حصه گرفته باشد؟ دراینجا (درروسیه) کلمه “دیموکراسی” به معنی اصلی آن یعنی حکومت مردم برای مردم دانسته شده است نه به تعبیر واشینگتن یعنی یک رژیم وفا دار و تحت امر مطابق به منافع امریکا.

 تامینات پولی چندین بلیونی غرب در حقیقت جامعه مدنی روسیه را عمیقا مسخ و ناهنجارنمود. گروپ محدودی از ان جی او های طرفدار امریکا با پمپ دالر مانند بادی بلدر های که ستروئید میگیرند، فربه و جلادار شدند. رای تعدادی  ازروسهاییکه میخواستند برای منافع خارجی خدمت کنند، دفاتر مجلل ، معاشهای بلند، امکانات نشرات ، پشتبانی سیاسی ، تمرینات و تکنالوژی لازم فراهم گردید . اینهمه امکانات زمینه آنرا مساعد ساخت تا آنها ظرفیت بیشتر، وضاحت  و نفوذیکه خود شان به تنهائی از حصول آن عاجز بودند بدست آرند. پول وایجاد شبکه یگانه وسیله اشتهار ایده های منفی و بیگانه با منافع ملی میباشد.

در سمت دیگر اکثریت مردم خاموش قرار دارند که از صحنه اجتماعی رانده شده اند. در نشرات غربی و همچنان در مطبوعات روسیه بجای آنکه کارگری از یورال ، معلمی از نووسیبیرسک و دهقانی از منطقه کراسنه دار نماینده جامعه مدنی باشند لودمیله الکسییوه (گروپ هلسنکی) بریس نمسوف و گاری کسپاروف نماینده گان جامعه مدنی قلمداد میگردند. علاوتا  ان  جی او های روسی که به تامین مالی غرب اعتیاد ندارند توسط تامین کنندگان غربی و نمایندگان داخلی شان تحت فشار عظیم قرارمیگیرند تا به کلب بپیوندند. زمانیکه موسسه روسی مؤثریت خود را نشان میدهد به آمرین شان تیلفونی از سفارت امریکا میرسد و به ملاقات دعوت میگردند. بعد از زمان کوتاه ؛ پولی پیشنهاد میگردد. اگر ان جی اوی روسی جرئت نموده طعمه را رد کند یک و چندین موسسه مشابه با تامین مالی واشتهاری کتلوی ایجاد گردیده موضوع را ربوده ، ساحه را اشغال و با آجندای خویش پر مینمایند.

بطور مثال در پروژه های آموزش و پرورش بطور ناگهانی همه مودلها وارزشهای انگلوساکسون پیش کشیده میشود. در پروژه های مبارزه با سوء ی استفاده پولیس به عوض آنکه صادقانه با این عملکرد غیر قابل تحمل مبارزه شود این مبارزه بصورت انتخابی در خدمت گرداوری شواهد اتهامی به ضد مقامات صادق به مقصد ایجاد دشمنی در دستگاه دولتی پیشبرده میشود. در ساحه بزنس یک ان جی اوی روسی توسط یکی از شرکت های کلان متحد امریکا متهم به” دفاع از حقوق تولید کننده گان داخلی ” گردید.

کمک مالی غرب باعث تقویه دیموکراسی در روسیه نمیگردد، بل ساحه مبارزه را برای نیروهای طرفدار امریکا به ضد نیروهای وطنپرست وسیع میسازد. این پول ها چون ستروئید به نقاط ضعیف جامعه مدنی مورد هدف زرق میگردد. این تامینات مالی مانند ستروئید ها اعتیاد بار میآورد ، جسم و دماغ اورگانیزم سیاسی را فاسد میسازد و ملت مورد نظر را به یک واحد مریض ، همکار یا همدست منحصر به خارج تبدیل نموده از داشتن قلب ، دماغ و اراده مستقل محروم میسازد. روسیه و دیگر ممالکی که مطیع زرق کمک های مالی غرب اند باید مسئولیت حل مشکلات داخلی خود را خود به عهده گیرند ، اعمارجامعه مدنی وطن پرستانه ، دموکراسی و امنیت ملی توسط قراردادی های خارجی ممکن نیست و توقع این همه از دولت هاییکه  بصورت آشکارا موضع خصمانه دارند، بیجاست .

با این تعدیلات در قانون ان جی او ها واصلاح خلای موجود در قوانین ما قدم بزرگی درهموار ساختن میدان بازی برداشته میشود. اما این قدم ضرورت به اتخاذ تدابیربعدی دارد تا جامعه مدنی ملی ما را بیشتر تقویه نماید.