ماه مبارک صیام : نذ یر ظفر

 ماه صیام ؛ بوی  بهشت  برین دهد

نوری ز بارگاه  خدا در  زمین دهد

لطف و عنایت ایست ز درگاه کبریا

در کام نفسء  تلخ بشر  انگبین دهد

بیدار و خواب هردو ثوابست از کرم

پا داش را  برای همه این چنین دهد

با روزه ؛ گر تو تذ کیه  نفس میکنی

هر لحظه بر تو خیل ملک آفرین دهد

شهریست پر ثواب پر از شایگان نور

خیر و صلاح به قا فلهء عا لمین دهد