پیام تسلیت انجمن شعر

       انجمن  شعر  ایرانی  ها  در شهر ساسکتون  با  ارسال  فوتو  ُشمع  های  افروخته  برای جان باختگان و مصبیت  دیدگان   زلزله  اخیر  در  آزربایی  جان ابراز  تسلیت  مینمایند.

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.