عیدی پُرازخون. از حسن شاه ” فروغ “

مبارکباد گویم هموطن عیدی پُرازخون را

بتن دارد شهیدت جامهٔ چون لاله گلگون را

درین غُربت سراباتوشریکِ هرغمت هستم

دعا دارم خدا برخون کشاند دشمن دون را

نه تنها ملتِ ما و ترا برخاک وخون افگند

شرارت پیشه آتش زَد تمام دورِگردون را

بَظاهردوست اسلام وبباطن دشمنِ دین اند

غلامِ نسلِ فرعَون بوده میراث خوارقارونرا

خداوندا بقهرو خشم خود سازی گرفتارش

گروه فاسد و گندیده واز جُرم مشحون را

بحقِ خون پاکِ آن شهیدانِ مستجاب گردان

دعایِ ملت بردین وخاکِ خویش مفتون را

الهی صیقل اش ده از کدورتها دل ما را

بتابان آفتابِ صلح درجنگ گشته مکنون را

زِانوارِفروغ خویش یارب روشنایی بخش

قُبورِمُرده گانِ ملتِ ازخویش مدیون را

با تقدیم احترام فروغ ازلندن