به اقتفای سروده ای  استاد محمد اکبر سنا غزنوی 

صبح عید

محمد اسحاق ” ثنا “

ونکوور، کانادا

  

عید آمد و شادم لب خندان تو بوسم

گر بخت دهد دست رخ تابان تو  بوسم

سر مست شوم از نگه ای چشم خمارت

از پای فتم نرگس فتان تو  بوسم

آیم به سر کویت و هم جامه زنم چاک

چون گرد شوم  گوشه ی دامان تو  بوسم

اینست مرا ذوق که در صبحگه عید

خاک ره ای جولانگه جولان تو  بوسم

آنروز شود صبح سعادت شب تارم

گر بوسه زنم چاک گریبان تو  بوسم

صد تیر نگه از تو رسد باک ندارم

از ذوق زنم بوسه و پیکان تو بوسم

گوید ثنا ( جوهر ) شیرین سخن خویش

در عید مگر دفتر و دیوان تو بوسم

 محمد اسحاق ” ثنا “