این تصویر سخن میگوید !!!: ارسالی سلیمان کبیر نوری

این تصویر، فریاد سکوت یکی از صد ها زن کشور است؛ از پشت خر سنگ های جنایات دولت مافیایی  حامد کرزی

امکان ثبت دیدگاه وجود ندارد.