تدویر جلسهءهمایش اروپایی زنان افغان: گزارشگر یاسمین «همسنگر»

    جلسهء پالتاکی همایش اروپایی زنان افغان  شام 11 سپتامبر2012 تحت ریاست جمیله زمان انوری ریس همایش اروپایی زنان افغان وبا حضورداشت معاونین،هیات رهبری و مسوولین نهاد های کشوری همایش زنان تدویر یافت .
در ابتدا جمیله زمان انوری پیرامون چگونگی انجام فعالیت های موثر همایش در زمینه های مختلف ،سهم گیری فعالانه مسوولین به منظور اجرای وظایف مطروحه ،طرح وتنظیم پلانهای کاری شعبات ،تلاش لازم وضروری جهت ثبت وراجستر همایش اروپایی زنان افغان که مورد اجرا  گرفت ،ضرورت توسعه فعالیت ها در ابعاد مختلف اجتماعی وکلتوری ،در یافت زمینه های مطلو ب بخاطر انعکاس بموقع کار کردهای همایش از طریق رسانه های خبری وتبلیغاتی ودر صورت ممکن راه اندازی یک شبکهء رادیویی جهت معلوما ت دهی فعالیت های اجتماعی،مدنی وکلتوری زنان صحبت نموده ،از اجرای وظا یف و عملکرد مسوولین که در شرایط دشوار مهاجرت با درک وقبول مسو ولیت های اجتماعی شان با علاقمندی زیاد کار وتلاش می نمایند   اظهار خرسندی وسپاس نمود.                                           

                                                                               

  بعداز آنکه اجندای جلسه طرح ومورد تصوویب اعضای آن قرار گرفت ،داکتر شفیقه رزمنده  معاون همایش اروپایی زنان افغان راجع به گسترش وجهت یابی هر چه بیشتر وبهتر فعالیت های بعدی نهاد های مربوط به همایش زنان،ترتیب   ، تنظیم وتطبیق بموقع پلانهای عملی و همچنان طرح و تطبیق پلان یک کمپاین وسیعی در رابطه به روز جهانی رفع خشونت علیهء زنان صحبت نموده ،در مورد اهمیت ایجاد سایت نشراتی مربوط به همایش اروپایی زنان افغان ،استفاده از تبلیغات فیسبوکی مربوط همایش تاکید ورزیده اظهار داشت که در اوضاع دشوار وپیچیده کنونی کشور، ادامه جنگهای خونین باعث اعمال  خشونت های گوناگون علیه زنان اعم از کشتار بیرحمانه آنان ،قتل اطفال ومردم بی گناه ما میگردد ،باید اعتراض ،خشم ونفرت شدید خود را علیه این جنایات بیشر مانه ابراز نماییم                                                                                                   

همچنان طی این جلسه پلان کار همایش اروپایی زنان توسط یاسمین زیارمل مسوول اسناد واتباط همایش مطرح گردید که با برخی تغیرات لازم به اتفاق آرا مورد تصوویب اعضای جلسه قرار گرفت .                                                    

درجلسه تصمیم اتخاذ گردید که بطور وسیع از روز جهانی رفع خشونت علیهءزنان وبرعلاوه از عید سعید قربان در کشور شاهی هالند بطور شایسته تجلیل وبزرگداشت بعمل آید.                                                                                          

درادامهءجلسه سیده طلوع وسهیلا زحمت اعضای هیات رهبری همایش نظریات وپیشنهادات خودرا دررابطه به تصریح کار ثبت وراجستر اعضای باقی مانده  همایش ،تدویر کنفراسها ،سیمینار ها،راه اندازی محافل ونشست ها به منظور آگاهی دهی زنان از اهداف همایش اروپایی زنان افغان بیان داشتند که مورد استقبال اشتراک کنندگان جلسه قرار گرفت .  جلسه همایش اروپایی زنان تا ساعت 10 شب در فضای کاملاء دوستانه وصمیمانه ادامه یافته وبا صحبت رهنمودی جمیله زمان انوری ریس همایش اروپایی زنان افغان و به امید انجام موفقانه فعالیت های موثر همایش درحیات اجتماعی زنان رنجدیده کشور کار خودرا به پایان رسانید .