افغانستان تخته خیز استعمار: امان معاشر

      در واخر کتابهای متعدد از قلمزن توانا معاصر کشور ما محترم خلیل حیقی در شهر ونکوور کانادا  به شیلف های مغازه های افغانی به چشم میخورد.یکی ازین کتابها” افغانستان تخته خیز استعمار” است که با صحافت زیبا در پشت کتاب رسم یک عقاب با انگشتان نویسنده رسم شده  است که نقشه افغانستان را در چنگال خود گرفته است. کتاب در 140صفحه با 14عنوان مقاله های علمی،تحلیلی و تاریخی: (تجارت افیون ، فرستادگان ونمایندگان دینی ومذهبی استعمار ، حاجی پیرکرم شاه کی بود؟،امریکا واستعمارقانون گزاری ، هدف امریکا درتخریب وترمیم اردوی افغانستان ، استعمار واپرچیوتونیستها ،حقوق بشریا افزار جدید استعمار، دشمن آفرینی یا مبارزه علیه تروریسم ،استعمال بم های شیمیایی ومازاد اتومی وانتشار آن درماحول ما ، نشست بن و واقعیت های ماقبل آن، قوای اشغالگرو چالش جنگهای چریکی.امریکا ) با ادبیات سلیس و ساده  اقبال چاپ یافته است.